In Deelkracht werken we aan veel verschillende projecten tegelijk. We vinden het belangrijk dat die allemaal bijdragen aan een en hetzelfde hoofddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. Om te zorgen dat we op koers blijven, hebben we beschreven welke resultaten we in 2022 bereikt willen hebben.

Thema 1: Maatschappelijke participatie

Beoogd resultaat 2022:

Het programma levert een blijvende bijdrage aan een toegankelijke en inclusieve samenleving voor personen met een auditieve/communicatieve beperking.

Programmadoelen:

 1. Bijdragen aan het adequaat en tijdig herkennen en erkennen van een auditieve/communicatieve beperking
 2. Ontwikkelen van behandelingen op maat die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de doelgroep (herstel, stabilisatie en ontwikkeling)
 3. Samenleving, systeem en individu toerusten om participatie van doelgroep te faciliteren en te bevorderen

Thema 2: Wetenschap in de praktijk

Beoogd resultaat 2022:

Het programma presenteert zich als voorbeeld van inclusiviteit en is koploper in het samenbrengen van wetenschap en praktijk.

Programmadoelen:

 1. Zichtbaar maken van de praktijkvragen die aan de basis staan van de uit te voeren projecten
 2. Creëren van een optimale samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, onderzoekers en behandelaren
 3. Bevorderen dat programmaresultaten in de praktijk worden toegepast en tot nieuwe input leiden

Thema 3: Samen één herkenbare koers

Beoogd resultaat 2022:

De ambitie van de deelsector is voor de buitenwereld als samenhangend geheel herkenbaar. We gaan dezelfde richting uit.

Programmadoelen:

 1. Gecoördineerd uitdragen van de samenhangende ambitie voor de deelsector
 2. Bevorderen dat betrokken partijen hun energie inzetten voor deze gezamenlijke ambitie
 3. Eenduidige uitstraling als deelsector door een professionele manier van samenwerking

Thema 4: Een sterke wetenschappelijke basis

Beoogd resultaat 2022:

Wetenschappelijke grondslag in ontwikkeling van kennis en producten versterken en uitdragen.

Programmadoelen:

 1. Stimuleren van nieuw wetenschappelijk onderzoek
 2. Actief aansturen op publiceren van resultaten en innovaties
 3. Wetenschappelijk netwerk versterken

Thema 5: Van expertise naar toepassing

Beoogd resultaat 2022:

De expertise van het programma is toegankelijk. De kennis en producten zie je terug in de (behandel)praktijk van alle dag.

Programmadoelen:

 1. Kennis en producten zijn toegankelijk en expertise is beschikbaar
 2. In (be)handelen en toerusten worden producten en kennis benut
 3. Stimuleren van lerend en reflecterend vermogen om kennis te vergroten en producten door te ontwikkelen