Crossing the Barriers: Taalgrenzen voor D/SH migranten en nieuwkomers

Het project Taalgrenzen gaat over volwassen migranten en nieuwkomers die doof* of slechthorend zijn. Of in andere woorden: die auditief beperkt zijn. We onderzoeken in dit project of er een relatie is tussen hun hulpvraag en hun auditieve beperking. En we onderzoeken wat hun vraag naar geestelijke gezondheidszorg en/of hulp op het gebied van communicatie, voorspelt of vergroot.

* De groep doven bestaat uit vroegdoven, plotsdoven en laatdoven.

Doel
Het belangrijkste doel van dit project is om profielen te maken van volwassen migranten en nieuwkomers die doof of slechthorend zijn. In een profiel wordt een groep mensen omschreven die dezelfde kenmerken en dezelfde hulpvraag heeft. Voor het maken van de profielen kijken we vooral naar gedrag en naar de manier van communiceren. De profielen worden gebruikt om een diagnose te kunnen stellen. Dus om aan te kunnen geven wat de oorzaak is van de problemen die mensen hebben. De profielen worden ook gebruikt om een zorgaanbod te maken dat goed aansluit bij de hulpvragen van deze groep.

Een tweede doel van dit project is om een verbinding te maken tussen zorg, justitie en onderwijs. Zodat het aanbod van deze drie partijen beter met elkaar verbonden kan worden.

Voor wie?
De opbrengsten van het project Taalgrenzen zijn bedoeld voor verschillende professionals:

Mensen die in de zorg en het onderwijs werken, binnen en buiten de auditieve sector.
Mensen die werken in de asiel- en inburgeringsketen.
De opbrengsten van het project zijn ook bedoeld voor dove en slechthorende migranten en nieuwkomers.

Door wie?
GGMD, Kentalis en Dovenschap zijn samen het project Taalgrenzen gestart. Van GGMD en Kentalis werken onderzoekers en professionals in de zorg, mee aan het project. Dovenschap begeleidt de klankbordgroep. Aan de deelprojecten werken ook verschillende andere organisaties mee.

Planning en al behaalde resultaten
[tijdslijn met daarop aangegeven: begin (april 2019), al behaalde resultaten, evenement (nov 2021), eindrapportage (dec 2021), implementatiefase (dec 2021-2022)]

Achtergrond bij het project Taalgrenzen

In andere culturen gaan mensen soms anders om met doofheid, slechthorendheid en zorg. Daardoor kunnen auditief beperkte vluchtelingen bijvoorbeeld niet gewend zijn om gebruik te maken van de zorg.

Ga naar project

(Inter)nationaal kennisevenement

Het doel van dit deelproject is om van gedachten te wisselen over het vervolg. Hoe gaan we de conclusies en uitkomsten van het project verder gebruiken? En hoe werken we in de auditieve sector en de asiel- en inburgeringsketen beter samen?

Ga naar project

Inventarisatie van het aantal dove en slechthorende nieuwkomers in het onderwijs

In dit deelproject onderzoeken we hoe groot het probleem is. Hoe groot is de groep auditief beperkte kinderen van nieuwkomers in het onderwijs? En welke problemen ervaren deze kinderen en hun leraren op school?

Ga naar project

Werkgroep Kenniskoffer

Bekijk in NGT Waarom dit project De zorg voor volwassen nieuwkomers¬†die doof of slechthorend zijn, moet verbeteren. Zij hebben vaak psychische problemen en problemen in de communicatie. Sommige dove en…

Ga naar project

Werkgroep Zorg

Het doel van dit deelproject is dat alle behandelaren in de auditieve sector weten wat ze moeten doen als ze contact hebben met een dove of slechthorende nieuwkomer.

Ga naar project

Interviews dove en slechthorende nieuwkomers

Het doel van de interviews met dove en slechthorende migranten is om antwoord te kunnen geven op de vraag welke hulpvragen dove en slechthorende migranten hebben en wat hun ervaringen met de zorg zijn.

Ga naar project

Traject rondom inburgering

Het doel van dit deelproject is dat gemeenten weten wat zij anders moeten doen voor auditief beperkte migranten en nieuwkomers.

Ga naar project

Netwerkanalyse

Het doel van de netwerkanalyse is te onderzoeken hoe de asiel- en inburgeringsketen omgaat met dove en slechthorende migranten.

Ga naar project